Slovníček pojmů a časté dotazy

FAQ – slovníček pojmů k čističkám odpadních vod

ekvivalentní obyvatel zkratka EO; 1 EO znamená v průměru množství 120 litrů odpadní vody a znečištění 60g BSK5 za den
BSK5 biochemická spotřeba kyslíku; množství kyslíku ve vodě, které spotřebují mikroorganismy na zlikvidování znečištění za 5 dní
NL nerozpuštěné látky ve splaškových vodách
CHSKCr chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem sodným
Ncelk celkový dusík
Pcelk celkový fosfor
N-NH4+ amoniakální dusík
aerobní proces proměna organických látek za současnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě
anaerobní proces proces bez vzduchu, při kterém mikroorganismy používají místo vzdušného volného kyslíku, kyslík vázaný v molekule vody
nitrifikace amoniakální forma dusíku v odpadních vodách je oxidována na dusitany a dusičnany
denitrifikace denitrifikace je opakem nitrifikace; znamená redukci dusičnanů a dusitanů oxidované formy dusíku přítomné v odpadní vodě na dusík nebo kysličníky dusíku
biologické čištění je to postup, při kterém mikroorganismy obstarají likvidují organického i anorganického znečištění z odpadní vody
jemnobublinná aerace provzdušňování odpadní vody  bublinami o velikosti 1 – 4 mm
aktivovaný kal vločky mikroorganismů
mamutka na spodní stranu ponořené trubky se fouká vzduch pomocí dmychadla. Kapalina stoupá spolu se vzuchem nahoru, čímž dochází k čerpání kapaliny

Časté dotazy k ČOV

Jak čistička zvládne nárazovou návštěvu. Je vhodné čističku na instalovat k objektu, kde bydlí jen 2 lidé, ale občas na víkend přijede více osob? Zvládne čistička nárazové přetížení? Jak často ji lze přetěžovat?

Domovní čistička odpadních vod se projektuje z hlediska trvalého napojení počtu osob ale je konstruována tak, aby zvládla vyčistit odpadní vodu i když k Vám přijede návštěva.

Kde mám sehnat projekt ČOV?

Projekt vypracovává autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Osoby s autorizací IV00, TV02 a TE02 Mají oprávnění projektovat domovní ČOV.

Co musím všechno splňovat, pokud budu mít legální domovní ČOV a vodu budu pouštět do původní betonové jímky a přečištěnou vodou budu zalévat trávu a keře?

Nejdříve budete muset mít souhlas nebo rozhodnutí od stavebního úřadu. Tím se právě rozhodne, kam se bude muset čistička na instalovat. Na základě územního souhlasu můžete požádat o povolení na vodoprávním úřadě. A to formou ohlášky (lhůta k vyřízení 30dní) nebo správního řízení (lhůta k vyřízení 60dní).

V případě, že máte nějaký dotaz, který zde není uveden a vysvětlen, neváhejte nás kontaktovat. Mile rádi vám pomůžeme.Kontakt